எதையும் எதிர்கொள்ளும் துணிவு இருந்தால் போதும் கடினமான சவாலையும் எதிர்கொள்ள தோணும்.